2009 മാര്‍ച്ച്‌ 31 വരെ
 
ഓഹരി ഉടമകള്‍
രൂപ കോടിയില്‍
ഓഹരി ശതമാനം
കേരളസര്‍ക്കാര്‍
215.6
97.19
എസ്‌ ഐ ഡി ബി ഐ
6.13
2.76
എല്‍ ഐ സി
0.07
0.03
എസ്‌ ബി ടി
0.02
0.01
മറ്റുള്ളവര്‍
0.01
0.01
ആകെ
221.86
100.00