സാഗര പാലസ്‌ ആന്റ്‌ റിസോര്‍ട്ട്‌, തിരുവനന്തപുരം
 
റൊട്ടാണ ഇന്‍സ്‌, കൊല്ലം
 
ആര്‍ പി സി പേപ്പര്‍ മില്‍സ്‌ (പ്രെവെറ്റ്‌)
ലിമിറ്റഡ്‌, കൊല്ലം
 
ആത്രേയ ആയൂര്‍വ്വേദിക്‌ റിസോര്‍ട്ട്‌സ്‌, കോട്ടയം
             
 
 
 
ഫാന്റസി പാര്‍ക്ക്‌, പാലക്കാട്‌
 
ഹോട്ടല്‍ എലിഗന്‍സ്‌, എറണാകുളം
 
കെ എം സി റ്റി ജനറല്‍ ഹോസ്‌പിറ്റല്‍,
കോഴിക്കോട്‌ ലിമിറ്റഡ്‌, കൊല്ലം
 
ഹോട്ടല്‍ ഓര്‍ക്കിഡ്‌, കൊച്ചിന്‍
             
 
 
 
റീഗല്‍ ബെയ്‌ക്‌സ്‌
 
സ്ലോവ്‌ പ്ലാസ്റ്റിക്‌സ്‌, പുനലൂര്‍
 
ദി റിവര്‍ റിട്രീറ്റ്‌ ആയൂര്‍വ്വേദിക്‌ റിസോര്‍ട്ട്‌, തൃശ്ശൂര്‍
 
ആത്രേയ ആയൂര്‍വ്വേദിക്‌ റിസോര്‍ട്ട്‌സ്‌, കോട്ടയം
             
           
മാടപ്പറമ്പില്‍ റിസോര്‍ട്ട്‌സ്‌, തൊടുപുഴ
           
 
GoTo Top